Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden:

Algemeen

Indien er in de tekst wordt gesproken over “het opleidingsinstituut”, verwijst dit naar “Ton Duivenvoorden, Training en Opleiding voor Paard en Ruiter”.

 

 

 • De inschrijving door de student is mogelijk door het toezenden van het ondertekende inschrijfformulier per mail.
 • De overeenkomst voortvloeiende uit de inschrijving treedt in werking als het inschrijfformulier is ontvangen en het inschrijfgeld is ontvangen.
 • Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestiging en een factuur voor het verschuldigde cursusgeld.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Door inschrijving geeft de student te kennen deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en te accepteren.
 • Uw naam en adresgegevens zullen alleen door ons gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en de voortgang van de opleiding. U gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden zonder uw toestemming.
 • De student dient wijzigingen in zijn/haar gegevens tijdig door te geven aan het secretariaat van de opleiding.

 

Contractduur

 • De duur van het contract is gelijk aan de looptijd van de cursus.

 

Financiële voorwaarden

 • Het cursusgeld of, indien van toepassing, de termijnbetaling,  dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.
 • Het opleidingsinstituut is gerechtigd studenten bij wanbetaling of niet tijdige betaling van collegegeld uit te sluiten van deelname aan de opleidng.
 • Alle tot inning van de achterstallige bedragen gemaakte kosten komen ten laste van de nalatige student.

 

Annulering

 • Inschrijving geldt voor de opleiding waarvoor de student zich heeft aangemeld.
 • Het opleidingsinstituut hanteert de wettelijke  bedenktijd van 14 dagen na ontvangst van het inschrijfformulier.
 • Annulering van een inschrijving dient schriftelijk uiterlijk 6 weken voor aanvang van het volgende jaar te zijn volbracht.
 • Bij annulering binnen 6 weken voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding wordt het inschrijfgeld niet gerestitueeerd

 

Aansprakelijkheid

 • Het opleidingsinstituut is niet aansprakelijk voor diefstal, danwel ongevallen of calamiteiten tijdens studieactiviteiten. Bij ongevallen en calamiteiten dient de docent of opleidingscoördinator ingeschakeld te worden.
 • Indien het opleidingsinstituut onverhoopt van wetswege aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het collegegeld.
 • De aansprakelijkheid van het opleidingsinstituut is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 • In geval van aansprakelijkheid is het opleidingsinstituut uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de door de student betaalde collegegelden.  Het opleidingsinstituut is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 • Op alle met de student gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, ongeacht de woonplaats van de student.
 • De student dient al zijn roerende zaken, waaronder ook zijn paard/pony die op het opleidingsinstituut verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade.
 • De student dient een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten te hebben en deze tijdens de gehele opleiding in stand te houden. Het risico van het bezit van een paard, ook gestald bij derden, dient in deze polis te zijn opgenomen.

 

Overmacht

 • Het opleidingsinstituut is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de student c.q. opdrachtgever  indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop het opleidingsinstituut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het opleidingsinstituut niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Het opleidingsinstituut kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

 • Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij het opleidingsinstituut.
 • Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, social media of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het opleidingsinstituut.
 • Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 • Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 • Bij misbruik van de naam of het logo van het opleidingsinstituut of zijn medewerkers kan de student de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

 

Kwaliteit

 • Het opleidingsinstituut doet er alles aan een goede kwaliteit van de opleiding te waarborgen. Mocht de student desondanks klachten hebben omtrent de kwaliteit van de cursus, dan kan de student zich wenden tot de klachtenprocedure die bij de opleiding geld.
 • De eventuele aanspraak op schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de door de student verschuldigde collegegelden.
 • Indien de student zich schuldig maakt aan wangedrag in welke vorm dan ook jegens medestudenten, docenten of opleidingscoördinator zal de student hierop worden aangesproken en kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.
 • Onder wangedrag wordt verstaan alle gedrag dat maatschappelijk als onaanvaardbaar wordt geacht, zoals intimidatie, seksuele intimidatie, bedreiging, chantage, schade toebrengen aan goederen of personen niet te wijten aan een ongeluk.

 

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Het opleidingsinstituut is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de student de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Voorts is het opleidingsinstituut bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van het opleidingsinstituut kan worden gevergd.
 • Indien het opleidingsinstituut tot opschorting of ontbinding overgaat, is de opleiding op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 •  Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door het opleidingsinstituut, zal de opleiding zorgdragen voor terugbetaling van dat deel van het cursusgeld waarvoor de student nog geen levering van dienst heeft gehad. Dit tenzij de opzegging aan de student toerekenbaar is, zoals in geval van wangedrag of misbruik van de naam of logo van het opleidingsinstituut.
 • Bij tussentijdse opzegging door de student is de student verplicht het cursusgeld voor het hele jaar te voldoen.
 • Bij bijzondere omstandigheden  is een restitutie eventueel mogelijk na overleg met de directie.

 

Diploma’s en erkenning

 • Studenten die een diploma behaald hebben worden op de website van het opleidingsinstituut vermeld

 

Paarden

 • Meegebrachte paarden dienen  te zijn ingeënt, ontwormt en vrij te zijn van besmettelijke ziektes. Van de inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een geldig paspoort/vaccinatiebewijs te zijn ingeleverd bij het opleidingsinstituut.

 

Veiligheid

 • Gedurende de lessen, cursusweekenden en tijdens de opleiding is het ten alle tijden verplicht om tijdens het rijden een veiligheidshelm te dragen.
 • In verband met de veiligheid is het tevens noodzakelijk stevig schoeisel en goed passende kleding te dragen. Het dragen van ringen, armbanden en horloge is af te raden.

Reageren is niet mogelijk